Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook Facebook



Радно време


Музеј савремене уметности

Ушће 10, блок 15, Београд
Радно време: од 10:00 до 18:00
Уторком је Музеј затворен за публику
Цена улазнице је 300 динара
Групне улазнице су 200 динара
За студенте, ученике средњих и основних школа, пензионере улазница је 150 динара
Сваке среде улаз је слободан.

****

Салон Музеја савремене уметности

Париска 14, Београд
Радно време: од 12:00 до 20:00, осим уторком
Улаз слободан

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд
Радно време: од 12:00 до 20:00, осим уторком
Улаз слободан

Јавне набавке

ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка (јавне) набавке

2019. година

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНА НАБАВКА- Набавка електричне енергије, ЈН услуга бр: 08/19



ЈАВНА НАБАВКА- Услуга штампе, обликована по партијама, ЈН- услуга бр: 07/19 - У ТОКУ 


Измена конкурсне документације

ЈАВНА НАБАВКА - Поставка изложбе – услуга израде сценографије за изложбу, ЈН - услуга бр. 06/19 - У ТОКУ 

Конкурсна документација 

Позив на подношење понуде

ЈАВНА НАБАВКА - Услуге мобилне телефоније, ЈНМВ - услуга бр. 04/19 - У ТОКУ  

Конкурсна документација 

Позив на подношење понуде

Одговор на питање понуђача

Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА - Набавка канцеларијског материјала, ЈНМВ - добара бр: 03/19 - У ТОКУ 

Конкурсна докумнтација 

Позив на подношење понуде

Одговор на питање понуђача

Измена конкурсне документације 

Обавештење о одлагању пока за подношење понуда

Одговори на питања понуђача

Измена конкурсне документације 

Обавештење о продужењу рока 

Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА - Најавна кампања изложбе Марине Абрамовић ,,Чистач''- обликована по партијама – ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одговори на питања

Одлука о додели уговора за Партију 1/ одлука о обустави поступка за Партију 2

Обавештење о обустави поступка за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА- Набавка горива,  ЈНМБ - добара бр: 01/19 – ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација 

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

2018. година 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНА НАБАВКА – Хигијенско одржавање објеката Музеја савремене уметности Београд, ЈНМВ - добара бр. 08/18 – ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Услуге физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите, ЈНМВ - услуга бр. 07/18 – ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA – Рaчунaрскa oпрeмa, JНMВ - дoбaрa бр. 06/18 – ЗАВРШЕНА

Кoнкурснa дoкумeнтaциja

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудe

Одговор 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA - Купoвинa дoбaрa - Eлeктричнa eнeргиja , JН - дoбaрa бр. 01/18 – У TOКУ 

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора 

ЈАВНА НАБАВКА - Откуп уметничких дела у шест партија ППБО добара бр. 05/18 - ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Обавештење о покретању поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључљном уговору

JAВНA НAБAВКA - Услугe мoбилнe тeлeфoниje, JНMВ - услугa бр. 02/18 – ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одговор 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Услуге обезбеђења објеката, ЈНМВ - услуга бр. 01/18 – ЗАВРШЕНА  

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Куповина добара - Горива, ЈНМВ добара бр. 01/18 – ЗАВРШЕНА  

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

2017. година

JAВНA НAБAВКA - Вршeњe стручнoг нaдзoрa нaд извoђeњeм дoдaтних рaдoвa нa aдaптaциjи, рeкoнструкциjи и дoгрaдњи oбjeктa Mузeja сaврeмeнe умeтнoсти, ППБO услугa бр. 01/17 - ЗАВРШЕНА

Конкурснa документацијa

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Откуп уметничких дела за 2017. годину, ППБО добара бр. 02/17 – ЗАВРШЕНА  

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Одговор 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 5

Обавештење о закљученом уговору Партија 6

Обавештење о закљученом уговору Партија 7

Обавештење о закљученом уговору Партија 8

Обавештење о закљученом уговору Партија 10

Обавештење о закљученом уговору Партија 11

Обавештење о закљученом уговору Партија 9

ЈАВНА НАБАВКА - Технички преглед изведених радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја савремене уметности, ЈНМВ - услуга бр. 01/17 - ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација 

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Куповина добара - Мобилијар радног и изложбеног простора објекта Музеја савремене уметности, ППБО - добара бр. 01/17 - ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 

Графичка документација – шеме

Каталог

Ентеријер перспективе

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Извођење додатних грађевинских, грађевинско-занатских, машинских и електро радова на објекту Музеја савремене уметности, ППБО - радова бр. 01/17 - ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурснa документацијa – измењена

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Куповина добара - Електрична енергија, ЈНМВ - добара бр. 01/17 - ЗАВРШЕНА 

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Куповина добара - Изложбени мобилијар, ЈН - добара бр. 02/17 - ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Графичка документација

Одговор заинтересованом лицу - 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Куповина добара - Мобилијар радног и изложбеног простора објекта Музеја савремене уметности, ЈН - добара бр. 01/17 - ЗАВРШЕНА 

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Графичка документација - шеме

Каталог

Ентеријер перспективе

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

2016. година

ЈАВНА НАБАВКА - Израда пројекта радног и изложбеног простора објекта Музеја савремене уметности, ЈНМВ - услуга бр. 01/16 - ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Ситуација

Основа приземља (затечено стање)

Основа плафона (приземље) 

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА - Куповина добара - Горива, ЈНМВ добара бр. 02/16 – ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одговор заинтересованом лицу - 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Куповина добара - Електрична енергија, ЈНМВ добара бр. 01/16 – ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација – измена и допуна 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда / пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Откуп уметничких дела за 2016. годину, ППБО добара бр. 01/16 - ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору Партија 1 

Обавештење о закљученом  уговору Партија 2 

Обавештење о закљученом  уговору Партија 4

Обавештење о закључнеом уговору Партија 3

ЈАВНА НАБАВКА - Извођење радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја савремене уметности, ЈН радова бр. 01/16 - ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Листа светиљки

Шеме браварије

Предмери

Позив за подношење понуде

Invitation to tender

Одговор заинтересованом лицу - 1

Одговор заинтересованом лицу - 2 

Одговор заинтересованом лицу - 3

Одговор заинтересованом лицу - 4 

Одговор заинтересованом лицу - 5 

Конкурсна документација – измена и допуна 

Предмери - измена и допуна

Одговор заинтересованом лицу - 6 

Одговор заинтересованом лицу - 7 

Одговор заинтересованом лицу - 8 

Шеме и детаљи 

Покретна опрема сутеренског дела - позиције од 13-05 до 13-11

Одговор заинтересованом лицу - 9 

Одговор заинтересованом лицу - 10 

Одговор заинтересованом лицу - 11

Одговор заинтересованом лицу - 12  

Одговор заинтересованом лицу - 13 

Одговор заинтересованом лицу - 14 

Одговор заинтересованом лицу - 15 

Одговор заинтересованом лицу - 16 

Одговор заинтересованом лицу - 17

Одговор заинтересованом лицу - 18  

Одговор заинтересованом лицу - 19 

Одговор заинтересованом лицу - 20 

Одговор заинтересованом лицу - 21

Одговор заинтересованом лицу - 22

Одговор заинтересованом лицу - 23

Одговор заинтересованом лицу - 24

Одговор заинтересованом лицу - 25

Одговор заинтересованом лицу - 26      

Одговор заинтересованом лицу - 27 

Одговор заинтересованом лицу - 28

Одговор заинтересованом лицу - 29

Одговор заинтересованом лицу - 30

Одговор заинтересованом лицу - 31   

Одговор заинтересованом лицу - 32 

Одговор заинтересованом лицу - 33 

Одговор заинтересованом лицу - 34

Одговор заинтересованом лицу - 35

Одговор заинтересованом лицу - 36 

Одговор заинтересованом лицу - 37

Одговор заинтересованом лицу - 38

Одговор заинтересованом лицу - 39

Одговор заинтересованом лицу - 40      

Одговор заинтересованом лицу - 41

Одговор заинтересованом лицу - 42

Одговор заинтересованом лицу - 43   

Измене и допуне одговору заинтересованом лицу - 34

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2 

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - Партија 1

Обавешетење о закљученом уговору - Партијa 2

Обавешетење о закљученом уговору - Партијa 1

2015. година

ЈАВНА НАБАВКА - Израда пројекта спољног уређења т&