Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook FacebookРадно време


Музеј савремене уметности

Ушће 10, блок 15, Београд
Радно време: од 10:00 до 18:00
Уторком је Музеј затворен за публику
Цена улазнице је 300 динара
Групне улазнице су 200 динара
За студенте, ученике средњих и основних школа, пензионере улазница је 150 динара
Сваке среде улаз је слободан.

****

Салон Музеја савремене уметности

Париска 14, Београд
Радно време: од 12:00 до 20:00, осим уторком
Улаз слободан

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд
Радно време: од 12:00 до 20:00, осим уторком
Улаз слободан

Јавне набавке

ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка (јавне) набавке

2019. година

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Измена плана јавних набавки за 2019. годину

Измена плана јавних набавки за 2019. годину

ЈАВНА НАБАВКА- Набавка услуге превођења, ЈНМБ 10/19

Конкурсна документација
Позив за достављање понуде

Одговор на питање понуђача 1
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока

ЈАВНА НАБАВКА- Набавка фотографске опреме, ЈНМВ 11/19

Конкурсна документација
Позив за достављање понуде

Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА-Организација путовања за потребе Музеја, ЈНМВ 05/19 - ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за достављање понуде
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА- Куповина техничке опреме за потребе изложбе, ЈН добара бр: 09/19 - У ТОКУ
Конкурсна документација
Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - измењена

ЈАВНА НАБАВКА- Набавка електричне енергије, ЈН услуга бр: 08/19- У ТОКУ
Конкурсна документација
Позив за достављање понуде
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА- Услуга штампе, обликована по партијама, ЈН- услуга бр: 07/19- У ТОКУ
Конкурсна документација
Позив за достављање понуде
Измена конкурсне документације
Одговор на питања понуђача
Одговор на питања понуђача 2
Одговор на питања понуђача 3
Измена конкурсне документације2
Одговор на питања понуђача 4
Измена конкурсне документације 3

Одговор на питања понуђача 5
Измена конкурсне документације 4


ЈАВНА НАБАВКА - Поставка изложбе – услуга израде сценографије за изложбу, ЈН - услуга бр. 06/19 - У ТОКУ
Конкурсна документација
Позив на подношење понуде
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА - Услуге мобилне телефоније, ЈНМВ - услуга бр. 04/19- ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив на подношење понуде
Одговор на питање понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Набавка канцеларијског материјала, ЈНМВ - добара бр: 03/19- ЗАВРШЕНА
Конкурсна докумнтација
Позив на подношење понуде
Одговор на питање понуђача
Измена конкурсне документације
Обавештење о одлагању пока за подношење понуда
Одговори на питања понуђача
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА -Најавна кампања изложбе Марине Абрамовић ,,Чистач''- обликована по партијама– ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одговори на питања
Одлука о додели уговора за Партију 1/ одлука о обустави поступка за Партију 2
Обавештење о обустави поступка за Партију 2
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА-Набавка горива,ЈНМБ - добара бр: 01/19– ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

2018. година

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНА НАБАВКА – Хигијенско одржавање објеката Музеја савремене уметности Београд, ЈНМВ - добара бр. 08/18 – ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Услуге физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите, ЈНМВ - услуга бр. 07/18 – ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA – Рaчунaрскa oпрeмa, JНMВ - дoбaрa бр. 06/18 – ЗАВРШЕНА
Кoнкурснa дoкумeнтaциja
Пoзив зa пoднoшeњe пoнудe
Одговор 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA - Купoвинa дoбaрa - Eлeктричнa eнeргиja , JН - дoбaрa бр. 01/18 – У TOКУ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА - Откуп уметничких дела у шест партија ППБО добара бр. 05/18 - ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о закључљном уговору

JAВНA НAБAВКA - Услугe мoбилнe тeлeфoниje, JНMВ - услугa бр. 02/18 – ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одговор 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Услуге обезбеђења објеката,ЈНМВ - услуга бр. 01/18 –ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Куповина добара - Горива, ЈНМВ добара бр. 01/18 – ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

2017. година

JAВНA НAБAВКA - Вршeњe стручнoг нaдзoрa нaд извoђeњeм дoдaтних рaдoвa нa aдaптaциjи, рeкoнструкциjи и дoгрaдњи oбjeктa Mузeja сaврeмeнe умeтнoсти, ППБO услугa бр. 01/17 - ЗАВРШЕНА
Конкурснa документацијa
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Откуп уметничких дела за 2017. годину, ППБО добара бр. 02/17 – ЗАВРШЕНА
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Одговор 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9

Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11

ЈАВНА НАБАВКА -Технички преглед изведених радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја савремене уметности,ЈНМВ - услуга бр. 01/17- ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА -Куповина добара - Мобилијар радног и изложбеног простора објекта Музеја савремене уметности, ППБО - добара бр. 01/17 - ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Графичка документација – шеме
Каталог
Ентеријер перспективе
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученомуговору

ЈАВНА НАБАВКА - Извођење додатних грађевинских, грађевинско-занатских, машинских и електро радова на објекту Музеја савремене уметности, ППБО - радова бр. 01/17 - ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурснa документацијa – измењена
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА -Куповина добара - Електрична енергија,ЈНМВ - добара бр. 01/17- ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА -Куповина добара - Изложбени мобилијар, ЈН- добарабр. 02/17- ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Графичка документација
Одговор заинтересованом лицу - 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА -Куповина добара -Мобилијар радног и изложбеног простора објекта Музеја савремене уметности, ЈН- добарабр. 01/17-ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Графичка документација - шеме
Каталог
Ентеријер перспективе
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

2016. година

ЈАВНА НАБАВКА -Израда пројекта радног и изложбеног простора објекта Музеја савремене уметности,ЈНМВ - услуга бр. 01/16 -ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Ситуација
Основа приземља (затечено стање)
Основа плафона (приземље)
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА - Куповина добара - Горива, ЈНМВ добара бр. 02/16– ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одговор заинтересованом лицу -1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Куповина добара - Електрична енергија, ЈНМВ добара бр. 01/16– ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација – измена и допуна
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда / пријава
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Откуп уметничких дела за 2016. годину, ППБО добара бр. 01/16- ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закључнеом уговору Партија 3

ЈАВНА НАБАВКА - Извођење радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја савремене уметности, ЈН радова бр. 01/16 - ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Листа светиљки
Шеме браварије
Предмери
Позив за подношење понуде
Invitation to tender
Одговор заинтересованом лицу -1
Одговор заинтересованом лицу -2
Одговор заинтересованом лицу - 3
Одговор заинтересованом лицу - 4

Одговор заинтересованом лицу - 5
Конкурсна документација – измена и допуна
Предмери - измена и допуна
Одговор заинтересованом лицу - 6
Одговор заинтересованом лицу - 7
Одговор заинтересованом лицу - 8
Шеме и детаљи
Покретна опрема сутеренског дела - позиције од 13-05 до 13-11
Одговор заинтересованом лицу - 9
Одговор заинтересованом лицу - 10
Одговор заинтересованом лицу - 11
Одговор заинтересованом лицу - 12
Одговор заинтересованом лицу - 13
Одговор заинтересованом лицу - 14
Одговор заинтересованом лицу - 15
Одговор заинтересованом лицу - 16
Одговор заинтересованом лицу - 17
Одговор заинтересованом лицу - 18
Одговор заинтересованом лицу - 19
Одговор заинтересованом лицу - 20
Одговор заинтересованом лицу - 21
Одговор заинтересованом лицу - 22
Одговор заинтересованом лицу - 23
Одговор заинтересованом лицу - 24
Одговор заинтересованом лицу - 25
Одговор заинтересованом лицу - 26
Одговор заинтересованом лицу - 27
Одговор заинтересованом лицу - 28
Одговор заинтересованом лицу - 29
Одговор заинтересованом лицу - 30
Одговор заинтересованом лицу - 31
Одговор заинтересованом лицу - 32
Одговор заинтересованом лицу - 33
Одговор заинтересованом лицу - 34
Одговор заинтересованом лицу - 35
Одговор заинтересованом лицу - 36
Одговор заинтересованом лицу - 37
Одговор заинтересованом лицу - 38
Одговор заинтересованом лицу - 39
Одговор заинтересованом лицу - 40
Одговор заинтересованом лицу - 41
Одговор заинтересованом лицу - 42
Одговор заинтересованом лицу - 43
Измене и допуне одговору заинтересованом лицу - 34
Одлука о додели уговора