Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook FacebookРадно време


Музеј савремене уметности

Ушће 10, блок 15, Београд
Радно време: од 10:00 до 18:00
Уторком је Музеј затворен за публику
Цена улазнице је 300 динара
Групне улазнице су 200 динара
За студенте, ученике средњих и основних школа, пензионере улазница је 150 динара
Сваке среде улаз је слободан.

****

Салон Музеја савремене уметности

Париска 14, Београд
Радно време: од 12:00 до 20:00, осим уторком
Улаз слободан

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд
Радно време: од 12:00 до 20:00, осим уторком
Улаз слободан

Јавни конкурс за избор директора Музеја савремене уметности


На основу члана 35. став 2. и члана 36. Закона о  култури ("Службени гласник РС", број 72/09 и 13/2016), члана 42. став 1. тачка 9) Статута Музеја савремене уметности, број 2/111 од 23. децембра 2016. године, Одлуке о измени Статута  Музеја савремене уметности, број 01-2/29 од 07. марта 2018. године, Одлуке о измени Статута  Музеја савремене уметности, број 01-2/158 од 19. децембра 2018. године и Одлуке Управног одбора Музеја савремене уметности о расписивању јавног конкурса за избор директора Музеја савремене уметности, број 01-2/4 од 23. јануара 2019.  године

Управни одбор Музеја савремене уметности у Београду

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

На конкурс за директора Музеја савремене уметности у Београду ( у даљем тексту: Музеј) може се јавити кандидат који испуњава следеће услове:

1)  Високо образовање: на основним академским студијама у обиму од 240ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, област: историјске, археолошке и класичне науке (дипломирани историчар уметности, мастер историчар уметности); област: науке о уметностима (дипломирани теоретичар уметности, мастер теоретичар уметности); у оквиру поља уметност, област: ликовне уметности (дипломирани ликовни уметник, мастер ликовни уметник) и област: интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије;

2)  да има најмање пет година радног искуства у струци;

3)   да против кандидата није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага и претходни поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности;

4) држављанство Републике Србије;

5) активно знање једног светског језика.

Приликом састављања Листе кандидата за избор директора Музеја, Управни одбор ће ценити и следеће услове:

-          да познаје делатност, односно пословање Музеја и музејске делатности;

-          да поседује организаторске способности;

-          квалитет предложеног програма рада и развоја Музеја из поднете конкурсне документације. 

Кандидат је обавезан да уз пријаву поднесе следеће доказе:

1)  предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири године;

2)  диплому или уверење о стеченој стручној спреми;

3)  радну књижицу, односно други доказ о радном искуству  (уговори, решења, потврде и др.) из    

     којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно

     искуство;

4)  биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;

5)   уверење Основног и Вишег суда  да против кандидата није покренут кривични поступак, нити   је покренута истрага и претходни поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности (издато након објављивања конкурса);

6)   уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);

7)   извод из матичне књиге рођених;

8)   извод из биометријске личне карте, односно фотокопију личне карте;

9)  доказ о знању светског језика (диплома факултета, нострификована диплома иностраног

     факултета, потврда о положеном испиту на студијама или уверење-потврда референтне

     акредитоване установе)

Докази из тачке 2), 3), 5), 6) 7) и 9) се прилажу у оригиналу или копији овереној код јавног бележника, односно другог надлежног органа.

Доказе под редним бројем  6) и 7) дужан је да прибави Музеј, у складу са прописом којим се уређује управни поступак. У случају да доказе из тачке 6) и 7) не може да прибави Музеј, исте ће прибавити кандидат.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку спровешће се увидом у податке из пријаве; увидом у документа достављена уз пријаву; знање једног светског језика; вештина комуникације и процена мотивације за рад; познавање делатности, односно пословања Музеја и провера организаторских способности-усменим разговором. Датум усменог разговора са учесницима јавног конкурса биће одређен накнадно, о чему ће учесници јавног конкурса бити благовремено обавештени.

Директора Музеја именује Влада Републике Србије на период од четири године и може бити поново именован.

Рок за подношење пријава кандидата на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „ Политика“у издању за целу територију Републике Србије.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, потребне податке за контакт (телефон, e-mail), податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

 Управни одбор ће обавити разговоре са кандидатима и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса, доставити Министарству културе и информисања РепубликеСрбије записник о обављеним разговорима и образложени предлог листе кандидата, по азбучном реду, са мишљењем о стручним и организационим способностима сваког кандидата.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор ће одбацити закључком против кога се може изјавити жалба министарству надлежном за културу, у року од три дана од дана достављања закључка.

 Пријаве са доказима о испуњавању услова са назнаком „За конкурс“ се подносе писаним путем на адресу: Музеј савремене уметности, 11070 Нови Београд, Ушће 10, блок 15 или лично сваког радног дана од 9-15 часова.

Пријаве на конкурс са наведеном документацијом доставити у затвореној коверти, са назнаком шифре.

Предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири године  кандидати треба да доставе максимално до 10 страна.

Напомена: У складу са чланом 9. став (3) и чланом 103. Закона о Општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016), Музеј је дужан да прибави доказе (извод из матичне књиге рођених и уверење од држављанству) на основу захтева кандидата. Уколико кандидат жели сам да прибави наведене доказе дужан је да пре прибављања истих сходно члану 103. став 3.  Закона потпише Изјаву. Изјава се потписује у Музеју савремене уметности, 11070 Нови Београд, Ушће 10, блок 15. У случају да Музеј прибавља доказе неће сносити одговорност уколико документа не стигну у законском року, односно до дана отварања пријава на јавни конкурс и такву пријаву Управни одбор неће разматрати.

Сва обавештења о јавном конкурсу даје: Снежана Марјановић-Антоновић, секретар Музеја, позивом на број: 011/3676 288 и 3676 291.

Јавни конкурс за избор директора Музеја објављује се у дневном листу "Политика" који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, на званичној интернет страни Националне службе за запошљавање и Музеја.