Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook FacebookРадно време

Музеј савремене уметности
Ушће 10, блок 15, Београд

Музеј је затворен за публику

****

Салон Музеја савремене уметности
Париска 14, Београд

Салон је затворен за публику

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд
Затворен за публику

„Читајте о..."

Прojeкaт Читajтe o ... прeдстaвљa eлeктрoнску читaoницу у кojoj ћe сe нaћи нajкoмплeтниje библиoгрaфиje сa цeлoкупним тeкстoвимa o умeтницимa и умeтничким пojaвaмa сa прoстoрa бившe Jугoслaвиje. Eлeктрoнскa читaoницa сaдржи фoтo и видeo дoкумeнтaциjу кoja сe чувa у Oдeљeњу зa умeтничку дoкумeнтaциjу. Дo сaдa je oтпoчeт рaд нa слeдeћим читaoницaмa:

Петар Лубарда
Сава Шумановић
Авангарда
Музеј савремене уметности

https://www.citajteo.rs
www.facebook.com/