Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook FacebookРадно време

Музеј савремене уметности
Ушће 10, блок 15, Београд

Музеј је затворен за публику

****

Салон Музеја савремене уметности
Париска 14, Београд

Салон је затворен за публику

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд
Затворен за публику

Едиција „Око уметности“


Eдициja "Oкo умeтнoсти" пoсвeћeнa je oбjaвљивaњу тeoриjских књигa и збoрникa тeкстoвa кojи сe бaвe истрaживaњeм и интeрпрeтaциjoм систeмских услoвa и друштвeнoг кoнтeкстa прoдукциje сaврeмeнe умeтнoсти. Eдициja je eдукaтивнo oриjeнтисaнa и нaмeњeнa je лoкaлнoj умeтничкoj зajeдници, eкспeртимa, студeнтимa и свимa oнимa зaинтeрeсoвaним зa oткривaњe oнoгa штo сe нaлaзи «oкo умeтнoсти» и чини прeдуслoв цeлoвитoг рaзумeвaњa сaврeмeних умeтничких прaкси.

 

Савремена уметност и музеј: критика политичке економије уметности
Приредила: Јелена Стојановић
Превод: Новица Петровић, Ђорђе Томић, Дејан Сретеновић
Година издања: 2013.
Број страна: 341
Димензије: 21 цм
(Едиција Око уметности ; 1)
ISBN 978-86-7101-291-1


 

Прилози за историју Музеја савремене уметности
Приредио: Дејан Сретеновић
Година издања: 2016.
Број страна: 352
Димензије: 21 цм
(Едиција Око уметности ; 2)
ISBN 978-86-7101-320-8