Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook Facebook


Covid 19

Радно време

Музеј савремене уметности
Ушће 10, блок 15, Београд

Радно време:
12:00-20:00
Уторком је Музеј затворен за публику.

Цена улазнице: Аквизиције МСУ 300 рсд
Цена улазнице: Љубав је Љубав 600 рсд
Студенти, ученици основних и средњих школа, пензионери, корисници EYCA, City Card и City Pass картица: 150 рсд
Право на бесплатан улаз:
Лица са инвалидитетом, труднице, предшколска деца, професори, доценти, асистенти и студенти историје уметности, архитектуре, ликовне и примињене уметности, новинари , запослени из сродних културних установа , чланови ICOM-а, AICA, ИКТ, УЛУС-а, УЛУПУДС-а и других струковних удружења.

Информације о групним посетама и вођењима на број телефона 063-862-3129, и на мејл info@msub.org.rs

Попусти се остварају уз показицање легитимације на благајни Музеја.
Улаз је бесплатан сваке среде
.

****

Салон Музеја савремене уметности
Париска 14, Београд

Салон МСУБ не ради због извођења радова на санацији и реновирању простора

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд

Радно време: 14:00-20:00
Уторком је Легат затворен за публику.
Улаз у Легат је бесплатан.

Јавни конкурс за избор директора Музеја савремене уметности

 

 

На основу члана 35. став 2. и члана 36. Закона о  култури ("Службени гласник РС", број 72/09, 13/2016, 30/2016 –испр. и 6/2020), члана 42. став 1. тачка 9) Статута Музеја савремене уметности, број 2/111 од 23. децембра 2016. године, Одлуке о измени Статута  Музеја савремене уметности, број 01-2/29 од 07. марта 2018.године,  Одлуке о изменама Статута Музеја савремене уметности, број 01-2/158 од 19. децембра 2018.године, Одлуке о изменама и допунама Статута Музеја савремене уметности, број 01-2/61 од 03.новембра 2020. године и Одлуке Управног одбора Музеја савремене уметности о расписивању јавног конкурса за избор директора Музеја савремене уметности, број 01-2/82 од 29. децембра 2020. године

Управни одбор Музеја савремене уметности у Београду

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

 

На конкурс за директора Музеја савремене уметности у Београду ( у даљем тексту: Музеј) може се јавити кандидат који испуњава следеће услове:

 

1)  Високо образовање: на основним академским студијама у обиму од 240ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, област: историјске, археолошке и класичне науке (дипломирани историчар уметности, мастер историчар уметности); област: науке о уметностима (дипломирани теоретичар уметности, мастер теоретичар уметности); у оквиру поља уметност, област: ликовне уметности (дипломирани ликовни уметник, мастер ликовни уметник) и област: интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије;

2)  да има најмање пет година радног искуства у култури;

3)   да против кандидата није покренут кривични поступак, нити је покренута

 истрага и претходни поступак за кривична дела која се гоне по службеној

 дужности;

4) држављанство Републике Србије;

5) активно знање једног светског језика.

 

Приликом састављања Листе кандидата за избор директора Музеја, Управни одбор ће ценити и следеће услове:

-          да познаје делатност, односно пословање Музеја и музејске делатности;

-          да поседује организаторске способности;

-          квалитет предложеног програма рада и развоја Музеја из поднете конкурсне документације.

 

Уз пријаву на конкрс је потребно да се достави:

1)      предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири године који не битребало да буде краћи од 5 страна;

2)  диплома или уверење о стеченој стручној спреми;

3)  радна књижица, односно други доказ о радном искуству  (уговори, решења, потврде

     и др.) из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом

     је стечено радно искуство у култури;

4)  биографија која садржи податке о образовању, податке о досадашњем раду, односно

     врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат

     радио и оствареним резултатима на тим пословима до подношења пријаве на јавни

     конкурс, као и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању

     и податке о посебним областима знања;  

5)  уверење Основног и Вишег суда да против кандидата није покренут кривични

      поступак, нити је покренута истрага и претходни поступак за кривична дела која се

      гоне по службеној дужности (издато након објављивања конкурса);

6)   уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);

7)   извод из матичне књиге рођених;

8)   извод из биометријске личне карте, односно фотокопију личне карте;

9)  доказ о знању светског језика (диплома факултета, нострификована диплома

     иностраног факултета, потврда о положеном испиту на студијама или уверење-

     потврда референтне  акредитоване установе)

Докази из тачке 2), 3), 5), 6) 7) и 9) се прилажу у оригиналу или копији овереној код јавног бележника, односно другог надлежног органа.

Доказе под редним бројем 5), 6) и 7) дужан је да прибави Музеј, у складу са прописом којим се уређује управни поступак. У случају да доказе из тачке 5),6) и 7) не може да прибави Музеј, исте ће прибавити кандидат.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку спровешће се увидом у податке из пријаве; увидом у документа достављена уз пријаву; а вештина комуникације и процена мотивације за рад; познавање делатности, односно пословања Музеја и провера организаторских способности-усменим разговором. Датум усменог разговора са учесницима јавног конкурса биће одређен накнадно, о чему ће учесници јавног конкурса бити благовремено обавештени.

Директора Музеја именује Влада Републике Србије на период од четири године и може бити поново именован.

 Рок за подношење пријава на јавни конкурс за именовање директора Музеј је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „ Политика“ у издању за целу територију Републике Србије.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и  потребне податке за контакт (телефон, e-mail).

 Управни одбор ће обавити разговоре са кандидатима и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса, доставити Министарству културе и информисања Републике Србије записник о обављеним разговорима и образложени предлог листе кандидата, по азбучном реду, са мишљењем о стручним и организационим способностима сваког кандидата.

Управни одбор је дужан да поступа са пријавама на јавни конкурс у складу са законом којим се уређује управни поступак.

Пријаве са доказима о испуњавању услова са назнаком „За јавни конкурс за избор директора Музеја савремене уметности “ се подносе на адресу: Музеј савремене уметности, 11070 Нови Београд, Ушће 10, блок 15  лично  непосредносваког радног дана од 9-16 часова или путем поште препорученом пошиљком.

Пријаве на конкурс са наведеном документацијом доставити у затвореној коверти.

Напомена: У складу са чланом 9. став (3) и чланом 103. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење), Музеј је дужан да прибави доказе (извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и уверење Основног и Вишег суда да против кандидата није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага и претходни поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности). Ове доказе Музеј може да прибави уколико учесник на јавном конкурсу поптпише Изјаву, односно овлашћењеоверено код јавног бележника за доказ под тачком 5)  да Музеј за потребе поступка може да поднесе захтев,  да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеница о којима се води службена евиденција, који су непходни у поступку одлучивања по расписаном јавном конкурсу. Уколико учесник на јавном конкурсу жели сам да прибави наведене доказе дужан је пре прибаљања истих да се изричито изјасни да ће их сам прибавити сходно  члану 103. став 3. Закона о општем управном поступку, односно да потпише Изјаву. У том случају, уколико учесник на јавном конкурсу у року не поднесе тражене доказе, његова пријава ће се сматрати неуредном у смислу члана 59. став 2. Закона о општем управном поступку. Изјаве се потписује у Музеју савремене уметности, Београд- Нови Београд, Ушће 10, блок 15.

 

Сва обавештења о јавном конкурсу даје: Лидија Јанковић, секретар Музеја, позивом на број: 011/ 3676 291 и 3111 137.

 

Јавни конкурс за избор директора Музеја објављује се у дневном листу " Политика" који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, на званичној интернет страни Националне службе за запошљавање и Музеја, као и на огласној табли или у просторијама Музеја.